• How to get here


Town-ZWU(Qian HU)Town-ZWU(Hui Long)
TransportationSpending-TimeApx.costTransportationSpending-TimeApx.cost
Taxi20 Min16 YuanTaxi30 Min25 Yuan
No.363 BUS30 Min1 YuanNo.901 BUS40 Min2 Yuan
No.206 BUS30 Min2 YuanMini-BUS40 Min3 Yuan